Workcare - cały rynek
lokalnych usług w Twoim smartfonie

Tel: +48 601 692 009
E-mail: info@workcare.pl

Workcare to najlepsza na rynku aplikacja do zamawiania drobnych usług na żądanie.

Workcare powstał w Warszawie,
aby służyć jej mieszkańcom.

Twoje zamówienie

Koszt całkowity 0.00 PLN

 

Panel Twoje zamówienie pozwala Ci zarezerwować usługę na czas dłuższy, niż określony w systemie minimalny czas trwania usługi lub więcej, niż jedną usługę w jednym zamówieniu.

Jeśli chcesz zarezerwować usługę na dłuższy czas lub kilka usług na raz, po prostu dodaj kolejne godziny lub kolejne usługi do swojego zamówienia.

Gorące opinie

Z czystym sumieniem mogę polecić Panią Joannę jako opiekunkę.
Przez okres ponad 3 lat opiekowała się moją córeczką, później blisko rok okazjonalnie podczas choroby dziecka.

Alina Bąk dla wykonawcy: Joanna Kowalska


Z usług opiekunek Workcare korzystaliśmy od grudnia 2016 do sierpnia 2017 roku. Panie zazwyczaj z wielkim zaangażowaniem opiekowały się moim synkiem, sumiennie i odpowiedzialnie.
Jedna z Pań, Pani Joanna - jako jedyna osoba na świecie potrafiła nakarmić mojego zbuntowanego trzylatka.

Jan Kluska dla usługi: Opieka do dzieci


Niezwykle ciepła osoba, uzdolniona plastycznie i językowo. Pani Ewa świetnie dogaduje się z dziećmi i dba o nie, przez zabawę rozwija ich umiejętności. Nasz syn ją uwielbia!

Joanna Popławska dla wykonawcy: Ewa Potocka

Chcesz zamówić usługę
lub zostać wykonawcą?

Zapoznaj się z regulaminem Workcare.
Niniejszy dokument opisuje zasady działania serwisu
oraz omawia prawa i obowiązki użytkowników.

Poniżej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin, zawierający szczegółowe postanowienia i warunki, dotyczące użytkowania serwisu Workcare oraz wszystkich związanych z nim funkcjonalności i usług.

Zależy nam, aby wszyscy Użytkownicy naszego Serwisu czuli się bezpiecznie i dostatecznie poinformowani nt. przysługujących im praw i obowiązków. Szczególnie dbamy o ich prywatność oraz zrozumienie zasad działania zastosowanych w Serwisie mechanizmów.

Aktualna wersja, z dnia: 20.05.2018

Spis treści:

Dział I:

Postanowienia ogólne

Dział II:

Usługi świadczone przez serwis Workcare

Dział III:

Warunki świadczenia usług

Dział IV:

Działanie aplikacji Workcare

Dział V:

Opłaty i płatności

Dział VI:

Odpowiedzialność Administratora

Dział VII:

Odpowiedzialność Użytkownika

Dział VIII:

Ochrona danych osobowych

Dział IX:

System oceny Użytkowników

Dział X:

Promocyjne kody rabatowe

Dział XI:

Postanowienia końcowe

 

Dział I: Postanowienia ogólne
1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
1.1. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z serwisu Workcare, dostępny na stronie: www.workcare.pl;
1.2. Workcare, zwany też zamiennie serwisem Workcare lub serwisem - internetowy serwis, prowadzony przez Administratora pod adresem: www.workcare.pl. Serwis generuje zapytania w formie zamówień na oferowane przez Wykonawców usługi, składane przez Zamawiających za pośrednictwem Aplikacji. Ponadto serwis pośredniczy w rozliczaniu usług oraz udostępnia narzędzia w ramach, których Użytkownicy mogą się wzajemnie komunikować na odległość;
1.3. Aplikacja – oprogramowanie serwisu Workcare (w tym aplikacja mobilna), służące Użytkownikom do komunikowania się na odległość oraz zamawiania i przyjmowania usług do wykonania, działające na urządzeniach, które posiadają możliwość łączenia się z Internetem;
1.4. Administrator - firma pod nazwą TEEMODA Bogumiła Potocka-Markowska, z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ulicy Grudowskiej 58, NIP: 5212221091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 724 87 34, której przysługują pełne prawa autorskie do Aplikacji i serwisu Workcare. Firma świadczy drogą elektroniczną usługi pośrednictwa w zamawianiu usług i płatnościach;
1.5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który posiada zdolność do zawierania czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie usług, i który akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiąże się do przestrzegania jego postanowień. Podmiot reprezentujący osobę prawną oświadcza, że posiada prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu tej osoby prawnej oraz posiada upoważnienie lub umocowanie do zawarcia umowy o świadczenie usług;
1.6. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie Workcare;
1.7. Wykonawca – Zarejestrowany Użytkownik, dobrowolnie świadczący odpłatne usługi wybrane z zakresu oferowanego za pośrednictwem serwisu Workcare, który posiada odrębną umowę o współpracy z serwisem, i który zawiera Umowę o świadczenie usług bezpośrednio z Zamawiającym;
1.8. Zamawiający – Użytkownik, korzystający odpłatnie z usług świadczonych przez Wykonawców, z którymi kontakt nawiązał za pośrednictwem serwisu Workcare;
1.9. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazaniu danych na indywidualne żądanie zamawiającego, przesłanych lub otrzymanych za pomocą systemów teleinformatycznych, w tym systemów Administratora, przy czym dane takie są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych, w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
1.10. Umowa o świadczenie usług – ustna lub pisemna umowa wykonawcza zawierana pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi z zakresu oferowanego za pośrednictwem serwisu Workcare, świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w związku z przekazanym do serwisu zgłoszeniem Zamawiającego. Serwis Workcare nie jest stroną takiej umowy;
1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.);
1.12. UODO – Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
2. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu Workcare i ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie zostało to uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacja warunków świadczenia usług przez serwis Workcare, następuje:
3.1. W trakcie procesu rejestracji Wykonawcy;
3.2. Podczas zatwierdzania zlecenia do realizacji przez Zamawiającego.
4. Rozpoczęcie korzystania z usług serwisu Workcare objętych niniejszym Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i pełną akceptacją jego treści, oraz z zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
5. Rejestracja w serwisie Workcare nie jest obowiązkowa i nie jest wymagana od Zamawiającego. Jednakże rejestracja usprawnia oraz skraca proces obsługi zleceń, przyśpiesza rozliczenia, pozwala też Zamawiającemu na rezerwację terminów usług z wyprzedzeniem oraz na korzystanie z ofert promocyjnych i ze zniżkowych kodów rabatowych. Zamawiający, który dokonał rejestracji może w każdej chwili wyrejestrować się z serwisu, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.
6. Wykonawca chcąc korzystać z narzędzi serwisu Workcare oraz świadczyć usługi za jego pośrednictwem jest zobowiązany do rejestracji oraz do podpisania stosownej umowy, w której zostaną określone szczegółowe warunki współpracy. Podczas darmowej rejestracji, Wykonawca oprócz podania danych teleadresowych będzie zobowiązany określić zakres swoich umiejętności, podać stawkę i miejsce świadczenia usług, ustalić sposób przyjmowania zapłaty oraz zaakceptować Regulamin serwisu. Wykonawca może w każdej chwili wyrejestrować się z serwisu, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

 

Dział II: Usługi świadczone przez serwis Workcare
1. Serwis Workcare świadczy usługi pośrednictwa w znalezieniu Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Serwis Workcare oferuje drogą elektroniczną informacje i narzędzia, pozwalające na znalezienie i skorzystanie z usług oferowanych przez zweryfikowanych Wykonawców. Usługi można zamawiać, korzystając z modułu zamówień na stronie internetowej workcare.pl lub za pomocą Aplikacji mobilnej Workcare, którą można nieodpłatnie pobrać ze sklepu Google Play.
3. Serwis Workcare nie jest wykonawcą i nie świadczy fizycznie na rzecz Użytkowników jakichkolwiek usług, oferowanych za pośrednictwem strony internetowej workcare.pl, lub Aplikacji mobilnej Workcare.
4. Serwis Workcare udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Aplikację Workcare, działającą na urządzeniach mobilnych, pod warunkiem stosowania się do niniejszego Regulaminu. Korzystając z Aplikacji Workcare, usługę zamawia się wypełniając predefiniowany formularz, a jego zatwierdzenie jest jednocześnie wolą zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą, dotyczącą wykonania zgłoszonej usługi.
5. Z zastrzeżeniem stosowania się przez Użytkownika do zapisów niniejszego Regulaminu, Administrator udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i nieprzekazywalnej licencji na pobieranie i instalowanie kopii Aplikacji na pojedynczym urządzeniu mobilnym, którego Użytkownik jest właścicielem, lub nad którym sprawuje kontrolę, a także do uruchomienia i korzystania z takiej kopii Aplikacji wyłącznie do celów własnego, osobistego użytkowania.
6. Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą o świadczenie usług nie jest skutkiem skorzystania z serwisu i/lub Aplikacji Workcare, ale korzystanie z serwisu i/lub aplikacji może zakończyć się zawarciem takiej umowy. Umowa o świadczenie usług może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Rola serwisu Workcare polega wyłącznie na pośrednictwie, czyli na przekazaniu Zamawiającemu informacji o dostępnych Wykonawcach, gotowych podjąć się wykonania zgłoszonej usługi, z drugiej strony przekazaniu Wykonawcom informacji o zgłoszonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniu na usługę i powiadomieniu ich o wyborze jednego z nich do jej wykonania.

 

Dział III: Warunki świadczenia usług
1. Serwis Workcare zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia, rozpoczęcia lub odmowy świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie, najpóźniej w ciągu 60 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na wykonanie usługi.
2. W celu właściwego świadczenia usług drogą elektroniczną, serwis Workcare pozyskuje niezbędne dane od Zamawiających, w tym dane osobowe, przetwarza je i udostępnia tylko wyłonionym Wykonawcom dla umożliwienia wykonania zlecenia.
3. Korzystanie z usług serwisu Workcare wymaga od Użytkowników spełniania szeregu warunków technicznych, tj.: posiadania aktywnego połączenia z Internetem, a w przypadku aplikacji mobilnej dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym, z zainstalowanym systemem Android, v. 4+, dostępu do poczty elektronicznej, możliwości realizacji przelewów pieniężnych i/lub posiadania ważnej karty płatniczej.
4. Administrator zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych starań w celu zapewnienia Zamawiającemu pozyskania odpowiedniego Wykonawcy do zgłoszonej usługi, z zastrzeżeniem jednak ogólnej dostępności odpowiednich lub wolnych Wykonawców w danej lokalizacji i/lub w danym terminie.
5. Korzystanie z Aplikacji i serwisu Workcare jest dobrowolne i bezterminowe. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego konta z serwisu, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika ze strony serwisu Workcare. Usunięcie konta nie zwalnia Użytkownika z konieczności rozliczenia jego dotychczasowych zobowiązań wobec innych Użytkowników oraz Administratora serwisu, jeśli takie występują.

 

Dział IV: Działanie aplikacji Workcare

Procedura korzystania z usług serwisu Workcare, przebiega następująco:

1. Zamawiający zgłasza zapytanie o możliwość wykonania określonej usługi, korzystając z predefiniowanego formularza zamówień, dostępnego na stronie internetowej: workcare.pl, lub w Aplikacji mobilnej Workcare. Formularz pozwala określić szczegóły zamawianej usługi, w tym dodanie: plików lub zdjęć opisujących usługę, opisu wymagań, dodatkowych instrukcji, dokładnej lokalizacji i terminu wykonania;
2. Zalogowani w systemie, aktywni Wykonawcy otrzymują zapytanie o możliwości wykonania zgłoszonej usługi, z ogólną informacją o jej rodzaju, czasie i lokalizacji;
3. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia jest dobrowolna i zależy wyłącznie od Wykonawcy. Wykonawca posiada także wyłączne i całkowite prawo do decydowania, czy chce korzystać z Aplikacji Workcare w celu otrzymywania zapytań ofertowych. Zgłaszając chęć wykonania usługi, zostaje on dołączony do systemowej listy Wykonawców zainteresowanych jej wykonaniem;
4. Spośród wszystkich zgłoszonych Wykonawców, system wyłania trzech, najbardziej odpowiednich, wg następujących kryteriów: aktywność, lokalizacja (GPS), ranking. Wybranych w ten sposób Wykonawców system przedstawia kolejno Zamawiającemu;
5. Zamawiający wybiera jednego z zaproponowanych Wykonawców (może też poprosić o ponowne przeszukanie listy Wykonawców), akceptuje Regulamin i warunki wykonania usługi oraz potwierdza zamówienie, czym składa oświadczenie woli zawarcia umowy o świadczenie usług z tymże Wykonawcą;
6. Przyjęcie usługi do wykonania wymaga zabezpieczenia płatności po stronie Zamawiającego. Jest to warunek konieczny do uruchomienia usługi. Za pośrednictwem zintegrowanego z systemem, zewnętrznego procesora płatności PayPal obciąża się kosztami usługi rachunek bankowy Zamawiającego lub zabezpiecza zapłatę w inny, uzgodniony z Zamawiającym sposób. Zabezpieczając płatność, serwis staje się dla stron gwarantem bezpieczeństwa, tj. poprawności przebiegu, właściwego wykonania i rozliczenia usługi;
7. Po zaksięgowaniu wpłaty (depozytu) lub uzgodnieniu innej formy zapłaty, system wysyła do stron informację o czasie, pozostałym do przybycia Wykonawcy na miejsce wykonania usługi i/lub rozpoczęcia prac. Serwis przesyła również stronom ich dane kontaktowe, umożliwiając im wzajemny kontakt;
8. Wykonawca w trakcie wykonywania usługi informuje równolegle system i Zamawiającego o postępie prac. Podobnie po jej zakończeniu, przesyła informację o zakończeniu prac. Dla systemu jest to sygnał do przeliczenia ostatecznej wartości usługi i obciążenia nią rachunku Zamawiającego, oraz rozliczenia się z Wykonawcą.

 

Dział V: Opłaty i płatności
1. Korzystanie z Aplikacji i serwisu Workcare jest bezpłatne.
2. Usługi świadczone przez serwis Workcare na rzecz Zamawiających są nieodpłatne.
3. Stawki usług świadczonych przez Wykonawców są wstępnie zdefiniowane i dostępne na stronie serwisu lub w Aplikacji mobilnej. Zarówno Zamawiający przed złożeniem zamówienia jak i Wykonawca przed przyjęciem zlecenia otrzymują do wiadomości, wyliczoną wartość lub stawkę zgłoszonej usługi. Stawki mogą być aktualizowane, ale nigdy w trakcie wykonywania usługi. Pozyskanie aktualnych informacji na temat stawek usług leży w gestii Użytkownika.
4. Administrator serwisu zostaje upoważniony przez Wykonawcę do obsługi płatności, tj. przyjmowania zapłaty lub obciążania rachunku Zamawiającego kosztami usług świadczonych przez Wykonawcę (rozliczenia bezgotówkowe). Zamawiający ma do wyboru, zapłatę za usługi: przelewem elektronicznym na rachunek bankowy lub na rachunek PayPal serwisu lub zgodą na obciążenie przez serwis kosztami usług konta swojej karty płatniczej.
5. Potwierdzając złożenie zlecenia w serwisie Workcare i wybierając zapłatę bezgotówkową, Zamawiający upoważnia Administratora serwisu do obciążenia jego rachunku bankowego lub konta karty płatniczej kosztami zamówionej usługi.
6. Zamawiający zawsze odpowiada za terminowe wywiązywanie się z wszelkich opłat, a przy płatnościach kartą, za zapewnienie wystarczających środków na swoim koncie oraz dostarczenie ważnych i aktualnych danych karty płatniczej.
7. Wynagrodzenie Administratora, ustalane jest w osobnej umowie z Wykonawcą.

 

Dział VI: Odpowiedzialność Administratora
1. Informacje, rekomendacje, propozycje oraz inne usługi dostarczane Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej workcare.pl lub przekazywane z użyciem Aplikacji mobilnej Workcare, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
2. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności, pełności i aktualności treści zawartych na stronie internetowej workcare.pl i przekazywanych z użyciem Aplikacji Workcare, ale nie może zagwarantować, iż wszystkie znajdujące się tam treści, w szczególności pochodzące od osób trzecich będą wolne od błędów, oraz że będą poprawne, autentyczne i kompletne.
3. Administrator będzie dbać o zapewnienie najwyższej dostępności Aplikacji Workcare, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Niemniej Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia strony internetowej workcare.pl i Aplikacji mobilnej Workcare, w tym za szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie lub jakąkolwiek nieprawidłowość lub niepełność informacji tam zawartych, o ile takie szkody nie są z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania po stronie Administratora.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia elektronicznych środków komunikacji ze stroną internetową workcare.pl i Aplikacją mobilną Workcare w tym, m.in. za szkody powstałe w wyniku niepowodzenia lub opóźnienia w dostarczaniu przekazów elektronicznych, przechwycenia lub zmanipulowania przekazów elektronicznych przez osoby trzecie lub oprogramowanie używane do infekowania aplikacji informatycznych i komunikacji elektronicznej.
6. Pełną odpowiedzialność, za jakość i przebieg usług zamawianych przy użyciu Aplikacji Workcare ponosi Wykonawca, który ostatecznie fizycznie świadczy takie usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnej, dwustronnej umowy o świadczeniu usług. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności związanej lub wynikającej z usług świadczonych przez Wykonawcę, również nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek czyny, działania, zachowania, zaniechania, postępowanie lub zaniedbania leżące po stronie Wykonawcy. Wszelkie skargi dotyczące usług świadczonych przez Wykonawcę należy kierować w pierwszej kolejności do Wykonawcy, jako umownej strony tychże usług. Zamawiający może i powinien jednak zgłaszać do Administratora opinie dotyczące pracy Wykonawcy. Opinie takie są bardzo ważne dla Administratora, gdyż wpływają na poziom bezpieczeństwa i jakość świadczonych usług oraz eliminują z bazy serwisu nieodpowiednich Wykonawców.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych znajdujących się w urządzeniach mobilnych, współpracujących z Aplikacją Workcare. Zabezpieczenie tych danych leży w gestii i/lub po stronie Użytkowników.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje i dane upubliczniane lub rozpowszechniane przez Użytkowników w trakcie użytkowania Aplikacji Workcare, odpowiedzialność taka spoczywa wyłącznie na Użytkownikach je zamieszczających.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego blokowania lub usuwania w całości lub w części, według własnego uznania wszelkich publikacji Użytkownika zamieszczanych lub transmitowanych przez Użytkownika, co do których posiada podejrzenie lub przekonanie, iż nie są prawdziwe lub zgodne z niniejszym Regulaminem, w tym publikacji, które są sprzeczne z prawem, naruszają ogólnie przyjęte normy moralne, obyczajowe i zasady współżycia społecznego oraz publikacje, które naruszają lub mogą naruszać prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności lub dobra osobiste osób trzecich, lub które z innych przyczyn nie są możliwe do zaakceptowania przez Administratora.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian i dalszego rozwoju Aplikacji Workcare oraz rozszerzenia lub pomniejszenia profilu oferowanych za pomocą Aplikacji usług. Zmiany takie mogą być wprowadzone do Aplikacji w dowolnej chwili.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia działalności serwisu Workcare bez indywidualnego powiadomienia Użytkowników. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek prawa do roszczeń z tytułu zawieszenia działalności i/lub zaprzestania świadczenia usług przez Administratora.

 

Dział VII: Odpowiedzialność Użytkownika
1. Rozpoczynając korzystanie z usług serwisu Workcare, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się, akceptacji i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, znajdującego się w aktualnej wersji, na stronie www.workcare.pl.
2. Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził lub łamał jej zabezpieczeń, jak również nie będzie wywierał negatywnego wpływu na Aplikację, powodując jej uszkodzenie lub przeciążenie.
3. Użytkownik gwarantuje, że informacje dostarczane bądź wprowadzane przez niego do Aplikacji są prawdziwe, dokładne i kompletne. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonych przez Użytkownika informacji oraz do odmowy świadczenia usług i/lub korzystania z Aplikacji, bez podawania przyczyn.
4. Użytkownik potwierdza, że Administrator działa wyłącznie, jako pasywny pośrednik w ramach świadczonych usług drogą elektroniczną i nie ponosi odpowiedzialności wobec innych Użytkowników lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za zawartość lub poprawność publikacji Użytkownika. Bez ograniczania ogólności powyższego, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jakiekolwiek uwagi, opinie, komentarze i inne informacje wyrażone lub zawarte w publikacjach Użytkownika niekoniecznie przedstawiają poglądy bądź stanowisko Administratora.
5. Korzystając z usług serwisu Workcare, Użytkownik zobowiązuje się i oświadcza, że:
5.1. Będzie stosował się i przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu;
5.2. Ma dostęp do sieci Internet oraz do sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej wykonywanie połączeń telefonicznych i posiada konto poczty elektronicznej;
5.3. Nie przeniesie praw własności i nie upoważni innych osób do korzystania ze swojego konta w serwisie, bez uzyskania odpowiedniego upoważnienia;
5.4. Nie będzie korzystał z usług serwisu Workcare w celach niezgodnych z prawem, w tym między innymi do wysyłania materiałów niezgodnych z prawem, prawdą lub w nieuczciwych celach;
5.5. Nie będzie odtwarzał kodu źródłowego lub uzyskiwał dostępu do serwisu Workcare, w celu:
5.5.1. Zaprojektowania lub stworzenia konkurencyjnych produktów lub usług;
5.5.2. Zaprojektowania lub stworzenia produktu z wykorzystaniem podobnych pomysłów, cech, funkcji lub elementów graficznych;
5.5.3. Kopiowania jakichkolwiek pomysłów, cech, funkcji lub elementów graficznych.
5.6. Nie będzie zakłócał prawidłowej pracy sieci podczas korzystania z usług serwisu Workcare, mając na celu powodowanie niedogodności, dokuczliwości lub trudności oraz nie będzie podejmował działań w celu zakłócenia lub uszkodzenia pracy serwisu, w jakikolwiek sposób;
5.7. Nie przysługują mu żadne prawa do udostępnionej przez Administratora Aplikacji, która pozostaje własnością Administratora. Nie będzie kopiował, modyfikował ani rozpowszechniał Aplikacji lub innych treści należących do serwisu Workcare, bez uzyskania pisemnego zezwolenia od Administratora;
5.8. Nie są mu udzielone żadne licencje ani prawa przez domniemanie lub w inny sposób przewidziany prawami własności intelektualnej posiadanymi lub kontrolowanymi przez Administratora, poza licencjami i prawami udzielonymi wyraźnie w niniejszym Regulaminie;
5.9. Zachowa w poufności hasła do swojego konta i wszelkie dane identyfikacyjne dostarczone mu w celu uzyskania dostępu do usług serwisu Workcare. Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta w Aplikacji przez osoby trzecie.
5.10. Dostarczy Administratorowi dowód swojej tożsamości oraz inne wymagane dokumenty, w przypadku uzasadnionego czynnikami wyższymi wymogu dostarczenia takich dokumentów;
5.11. Nie będzie korzystał z usług serwisu Workcare przy użyciu niezgodnego lub niedozwolonego urządzenia lub oprogramowania;
5.12. Będzie się stosował do poleceń i wezwań organizacyjnych systemu, mających na celu sprawne wykonanie zlecenia, w tym m.in.: stawienia się w uzgodnionym miejscu i czasie, udostępnienia określonego miejsca w określonym czasie, niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach i odwołaniach, niezwłocznego reagowania na zapytania ofertowe i wykonawcze oraz terminowych, tam gdzie będzie to wymagane decyzji i rozliczeń.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, który nie zastosuje sie do któregokolwiek z powyższych zobowiązań.
7. Użytkownik zobowiązuje się ponadto zwolnić Administratora, jego licencjodawców, wszystkich jego przedstawicieli oraz innych Użytkowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, koszty, szkody, straty i zobowiązania powstałe w wyniku, w następstwie bądź pozostające w związku, z:
7.1. Naruszeniem lub niedotrzymaniem przez Użytkownika jakiegokolwiek warunku zawartego w niniejszym Regulaminie lub jakiegokolwiek prawa lub regulacji prawnej, bez względu na to, czy zostały one wymienione lub nie w niniejszym dokumencie;
7.2. Naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym Wykonawców dostępnych przy użyciu Aplikacji Workcare;
7.3. Użytkowaniem lub nadużyciem przez Użytkownika Aplikacji Workcare.

 

Dział VIII: Ochrona danych osobowych
1. Wszelkie dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Workcare, w tym zapisywane w plikach cookies, lub które są samodzielnie przekazywane do systemu przez zarejestrowanego Użytkownika korzystającego z usług lub świadczącego usługi za pośrednictwem serwisu Workcare, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu i lokalizacja, będą przechowywane i przetwarzane w zgodzie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (UODO) z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w dniu 25 maja 2018 roku, dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)] i jedynie w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Workcare oraz wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Korzystając z usług serwisu Workcare, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, jak również na ujawnianie i przekazywanie ich, w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i lokalizacji (w tym danych z nadajnika GPS) innym Użytkownikom, w trybie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, serwis został zaprojektowany w taki sposób, aby nie było konieczne ujawnianie danych osobowych i kontaktowych przed zatwierdzeniem zlecenia do realizacji. Dane Użytkowników są przekazywane tylko i wyłącznie stronom zatwierdzonego do realizacji zlecenia w celu niezbędnym do jego wykonania oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z pisemnym żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (patrz: Regulamin serwisu). Podstawą prawną dopasowywania lub kojarzenia treści lub rodzaju usług do potrzeb Użytkownika, w tym zapewnienie bezpieczeństwa usług i marketing własny jest tzw. uzasadniony interes Administratora.
5. Wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże brak takiej zgody może oznaczać brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną z przyczyn technicznych lub regulaminowych. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody wydanej przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z zamknięciem konta Użytkownika w serwisie Workcare.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Wszelkie zapytania na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie, prosimy kierować pisemnie na adres Administratora, którym jest właściciel serwisu Workcare. Administrator serwisu jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych (ADO).

Dział IX: System oceny Użytkowników
1. Serwis Workcare, w celu podnoszenia jakości oferowanych usług oraz zwiększenia wiarygodności Wykonawców, prowadzi system oceny Użytkowników. Jest to program wzajemnie wystawianych ocen i komentarzy przez Użytkowników innym Użytkownikom, pomiędzy którymi doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług.
2. Zamawiający jest uprawniony do nieobowiązkowej, anonimowej i rzetelnej oceny usług świadczonych mu przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji.
3. Wykonawca, dla bezpieczeństwa środowiska wykonawców i wiarygodności zleceń jest uprawniony do nieobowiązkowej, anonimowej i rzetelnej oceny Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji.
4. Wszystkie oceny trafiają do systemu i rzutują na rankingi Użytkowników.

 

Dział X: Promocyjne kody rabatowe
1. Promocyjny kod rabatowy uprawnia Zamawiającego do zapłaty za usługę kwoty, pomniejszonej o wartość zniżki wynikającej z przysługującego mu rabatu. Jeśli kwota usługi będzie równa lub niższa od wartości zniżki przysługującej Zamawiającemu z tytułu przyznanego mu rabatu, to taka usługa jest traktowana, jako usługa bezpłatna. Niewykorzystana część przysługującej Zamawiającemu zniżki zostaje utracona. Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu z tytułu posiadanego kodu rabatowego, w gotówce lub w innej formie jest niemożliwa.
2. Kody rabatowe obowiązują jedynie w okresie ich ważności i do zamówień składanych za pośrednictwem Aplikacji Workcare. Kod rabatowy należy wpisać w zakładce [użyj kodu], przed potwierdzeniem zamówienia. Ważność i wartość kodu rabatowego podlegają weryfikacji systemu.
3. W ramach jednej usługi nie można skorzystać jednocześnie z więcej niż jednego kodu rabatowego lub innych zniżek i kuponów promocyjnych, wpływających na obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Jeśli zajdzie podejrzenie o nieuprawnionym użyciu kodu rabatowego lub jego odsprzedaży, Administrator ma prawo zablokować konto Zamawiającego i odmówić mu korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu Workcare. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia względem serwisu, dotyczące wartości niewykorzystanych lub utraconych kodów rabatowych.

 

Dział XI: Postanowienia końcowe
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Workcare prosimy składać w formie pisemnej na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.workcare.pl. Reklamacja powinna zawierać: dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, informacje pozwalające na identyfikację zlecenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
2. Administrator nie rozpatruje reklamacji Zamawiających dotyczących wykonania Umowy przez Wykonawcę. Administrator serwisu nie jest stroną takich umów. W przypadku złożenia takiej reklamacji do Administratora, ten niezwłocznie przekaże ją do właściwego Wykonawcy, celem rozpatrzenia.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia jego nowej wersji na stronie internetowej www.workcare.pl oraz w Aplikacji Workcare.
4. Użytkownik ma prawo do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu do zmian wprowadzonych w Regulaminie, w terminie 7 dni od daty jego publikacji. Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje automatycznie ustanie uprawnień Użytkownika do korzystania z usług serwisu Workcare.
5. Jeśli którekolwiek z postanowień lub część któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ, jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i będą uznawane za obowiązujące oraz wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać gospodarczemu celowi serwisu Workcare.
6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7. Wszelkie spory powstałe na gruncie usług świadczonych przez serwis Workcare rozstrzygał będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Administratora.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

(…) Administrator serwisu

 

Informacja o plikach cookies

Informujemy, że nasza strona internetowa Workcare.pl wykorzystuje pliki cookies, skrypty i sygnały nawigacyjne. Technologie te mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie, tj. podmioty które współpracują z nami lub z usług których korzysta nasz serwis.

Co to są pliki cookies, skrypty i sygnały nawigacyjne?

  • Pliki cookies to niedużych rozmiarów pliki (dane informatyczne) wysyłane z niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika przez jego przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej.
  • Skrypty to fragmenty kodu źródłowego, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej dla jej prawidłowej pracy i interaktywności z systemem użytkownika.
  • Sygnały nawigacyjne to niewidoczne na stronie internetowej niewielkie fragmenty tekstu lub obrazu, wykorzystywane do wychwytywania ruchu sieciowego.

Wszelkie odniesienia do plików cookies poniżej, odnoszą się również do skryptów i sygnałów nawigacyjnych.

Aktywacja, dezaktywacja i usuwanie plików cookies

Możesz w dowolnej chwili dezaktywować lub ograniczyć zakres zbieranych przez nas plików cookies. Należy jednak pamiętać, że nasza strona internetowa może wtedy zwolnić lub przestać działać w sposób optymalny.
Informacje dotyczące aktywacji, dezaktywacji i usuwania plików cookies znajdziesz w dziale ‘Pomoc’ lub w instrukcji użytkowania swojej przeglądarki internetowej.

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące plików cookies, prosimy zgłosić je poprzez nasz formularz kontaktowy, dostępny na podstronie Kontakt.

 

Aktualna wersja, z dnia 20.05.2018.

Rozumiem, ...zabierz mnie na Workcare.pl.